Syarat Perkhidmatan

BLABBERMOUTH.NET TERMA PERKHIDMATAN DAN SYARAT PERJANJIAN PENGGUNAAN LAMAN WEB

Dikemas kini pada 30 Julai 2021

1. AmTerma Perkhidmatan dan Syarat Perjanjian Penggunaan Laman Web ('Perjanjian') ini akan mengawal terma penggunaan laman web Blabbermouth.net, sama ada diakses pada desktop atau mudah alih atau peranti lain ('Laman') oleh anda ('Anda', 'Anda' atau 'Pengguna'). Ia juga menetapkan syarat di mana pemilik Blabbermouth.net ('BM', 'Kami' atau 'Kami' atau 'Kami') menjadikan kandungan dan perkhidmatan tersedia di Tapak tersedia untuk Anda. Perjanjian ini terpakai kepada Anda sebagai Pengguna Tapak, sama ada anda memberikan maklumat peribadi tentang diri anda apabila anda menyerahkan maklumat atau kandungan kepada Kami, seperti dengan menghantar berita melalui e-mel, atau dengan menggunakan Facebook® untuk memberikan ulasan kepada Ulasan CD atau DVD, atau jika Anda hanya melawat.

1.1 Akses dan penggunaan Laman Web anda hendaklah membentuk persetujuan Anda untuk terikat dengan kewajipan yang dikenakan ke atas Anda sebagai Pengguna Laman ini dan persetujuan Anda kepada semua terma dan syarat penggunaan Laman ini sebagaimana yang mungkin terdapat di sini atau di tempat lain dalam halaman khusus Tapak yang dilawati oleh Anda. Sebarang terma dan syarat sedemikian yang dinyatakan pada halaman lain Tapak yang dimiliki atau dikawal oleh Kami akan dianggap digabungkan dengan merujuk kepada Syarat Perjanjian Perkhidmatan ini, kecuali syarat perkhidmatan dan dasar lain pihak ketiga yang dibenamkan atau dipautkan. adalah terma dan polisi pihak ketiga tersebut. Selain itu, Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman ini dalam apa-apa cara yang akan melanggar undang-undang, hak pihak ketiga atau Kami dan Anda seterusnya bersetuju untuk menanggung rugi BM, prinsipal, wakil, pekerja, pengganti dan penerima serah hak, ejen, pengehosan web dan /atau pembekal perkhidmatan, kontraktor bebas, pembekal kandungan, pemegang lesen dan vendor yang menyediakan kandungan dan perkhidmatan yang tersedia di atau boleh diakses melalui Tapak ('Pihak Tertanggung') daripada mana-mana dan semua tuntutan oleh mana-mana pihak ketiga yang ditegaskan terhadap mana-mana atau semua Pihak Yang Ditanggung Rugi berdasarkan atau yang timbul daripada penggunaan Tapak ini, tanpa mengira jumlahnya. Walau apa pun yang dinyatakan di atas, Perjanjian ini berbeza daripada dan hendaklah dipatuhi oleh Anda tanpa mengira apa-apa terma dan syarat yang dikenakan ke atas Anda oleh perkhidmatan pihak ketiga lain yang sama ada tidak bergabung atau dimiliki atau dikawal oleh Kami berkaitan penggunaan perkhidmatan mereka yang boleh diakses daripada atau melalui Laman. Sebagai contoh, Anda mesti log masuk ke akaun peribadi yang aktif di Facebook® untuk mengulas pada semakan CD atau DVD BLABBERMOUTH.NET, dan penggunaan pemalam tersebut oleh anda juga tertakluk kepada peraturan dan dasar yang mungkin dikenakan oleh Facebook ®, serta syarat Perjanjian Syarat Perkhidmatan ini. Begitu juga, mengklik pada entri dalam Halaman Kedai Tapak akan menghantar Anda ke tapak pihak ketiga yang tidak dimiliki oleh Kami dan lawatan anda ke atau penggunaan tapak web itu juga tertakluk kepada peraturan dan dasar yang mungkin dikenakan oleh pemiliknya.

perjalanan kumpulan muzik

1.2 BM mempunyai hak unilateral untuk menukar, menggantung, memberhentikan, mengubah suai atau menambah ciri dan perkhidmatan yang ditawarkan di Tapak ini, mengikut budi bicara mutlaknya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pengenaan fi untuk akses berterusan kepada dan penggunaan mana-mana atau semua ciri dan/atau perkhidmatan di Tapak, dengan syarat, tiada bayaran sedemikian akan dikenakan sehingga notis pengenaan sedemikian akan disiarkan dalam kemas kini Perjanjian ini mengikut cara yang dinyatakan dalam Perkara 2 di sini yang menerangkan terma dan syarat penggunaan sedemikian, dan sehingga Anda menggunakan mana-mana ciri atau perkhidmatan berbayar bayaran tersebut.

1.3 Tapak ini dikendalikan dan diselenggara daripada pelayan yang terletak di Amerika Syarikat dan tidak bertujuan untuk tertakluk kepada undang-undang atau bidang kuasa mana-mana bidang kuasa, negeri, negara atau wilayah lain selain daripada Amerika Syarikat, kecuali yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang. BM secara khusus berhak, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengehadkan ketersediaan Tapak, secara keseluruhan atau sebahagian, kepada mana-mana orang, kawasan geografi, Negeri, Negara atau bidang kuasa.

2. Perubahan atau Kemas Kini Perjanjian

Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana peruntukan yang diperbadankan, boleh diubah suai dan/atau ditambah secara berkala. Notis oleh BM tentang sebarang pengubahsuaian dan/atau tambahan sedemikian boleh diberikan dengan menyiarkan sama ada 'Berkuatkuasa mulai tarikh' baharu pada halaman ini atau halaman(-halaman) yang diperbadankan, atau melalui notis pada Halaman Utama Tapak, mengikut budi bicara mutlaknya . Anda akan dianggap telah bersetuju dengan Perjanjian, seperti yang diubah suai dan/atau ditambah, pada lawatan pertama Anda dan penggunaan Laman ini selepas Tarikh Berkuatkuasa yang dikemas kini atau, mengikut budi bicara mutlak BM, notis Halaman Utama telah diberikan. Sekiranya Anda pernah menolak untuk bersetuju dengan mana-mana Perjanjian yang diubah suai atau ditambah, remedi dan jalan keluar eksklusif Anda adalah untuk menghentikan penggunaan Laman ini. Kami mengesyorkan agar Anda menyemak semula halaman ini, serta Dasar Privasi kami dengan kerap untuk melihat sama ada terdapat sebarang kemas kini.

3. Hak Harta Intelek Pihak Ketiga dan Prestasi Tapak

3.1 Dalam usaha untuk melakukan kerja terbaik yang boleh dalam memenuhi keperluan dan kehendak penontonnya di Laman ini, BM melakukan dan/atau boleh menggabungkan dan/atau memaparkan dan/atau memaut (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pautan terbenam) kepada video, klip audio, teks, imej dan media lain yang merupakan harta intelek pihak ketiga. Ia juga mungkin membenarkan pengiklanan pihak ketiga dan/atau pautan ke tapak di mana barangan mungkin ditawarkan oleh pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh BM. Ia juga mungkin membenarkan pemain media tertentu dan perkhidmatan lain disediakan di Tapak berkaitan dengan menyediakan Tapak dan kepentingan sah BM yang lain. Anda bersetuju bahawa mana-mana pihak ketiga, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pengiklan, yang memberikan bahan berhak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo mereka kepada BM, mengekalkan semua harta intelek dan hak proprietari yang mungkin mereka miliki berkenaan dengan mana-mana kandungan mereka. dan tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan logo masing-masing yang terdapat dalam Laman ini. Tapak ini juga membenamkan fail video dan imej lain yang disampaikan dan dimiliki oleh pihak ketiga dan mungkin merupakan harta intelek atau hak proprietari lain pihak ketiga tersebut.

3.2 Dengan melihat dan/atau menggunakan Laman ini, Anda mengakui kesahihan harta intelek dan hak proprietari pihak ketiga tersebut, bersetuju untuk tidak menyalin, menerbitkan, mengedar, melaksanakan secara terbuka, membuat karya terbitan, melanggar atau sebaliknya melanggar hak harta intelek tersebut. pihak ketiga dan, selanjutnya, dengan ini bersetuju, sebagai tambahan kepada mana-mana peruntukan ganti rugi lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, untuk menanggung rugi secara khusus BM, pengarah, ahli, pengurus, pegawai, pekerja, ejen, pengehosan web dan/atau pemproses data/pembekal perkhidmatan. (s) dan kontraktor lain, pemberi lesen, pemegang lesen, penyedia kandungan, ('Pihak Tertanggung') daripada mana-mana dan semua tuntutan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak proprietari lain atau sebarang tuntutan untuk ganti rugi atau pelepasan injunksi yang dibuat terhadap BM, ahlinya, pekerja dan ejen atau mana-mana daripada mereka tanpa mengira amaun oleh Anda, secara bersendirian atau bersama mana-mana pihak ketiga, indemniti tersebut untuk memasukkan ganti rugi terhadap semua kerosakan, kos, perbelanjaan dan liabiliti, termasuk, tanpa had, yuran peguam yang berpatutan.

3.3 Anda bersetuju bahawa, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, BM tidak bertanggungjawab kepada Anda untuk — dan tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai — ketersediaan atau prestasi berterusan Tapak, secara keseluruhan atau sebahagian. Kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkaitan, BM tidak akan bertanggungjawab kepada Anda untuk sebarang ketidaksediaan sementara Tapak atau kegagalan berfungsi dengan betul mana-mana ciri atau perkhidmatan tertentu yang disediakan di Tapak, sebarang kelajuan sambungan minimum atau perkara teknikal lain yang mempengaruhi Tapak. operasi, penyimpanan data atau maklumat lain yang disediakan dan/atau disimpan pada pelayan Tapak dan/atau di pusat penyimpanan data. Dengan melawati Laman ini dan/atau menyerahkan sebarang maklumat kepada Laman, Anda bersetuju bahawa, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkaitan, BM tidak akan bertanggungjawab kepada Anda untuk sebarang kehilangan data atau maklumat lain sementara atau kekal dan bahawa BM tidak menjamin ketersediaan berterusan mana-mana bahagian Tapak.

4. Tanggungjawab Pengguna dan Penggunaan Yang Dibenarkan

Selain daripada pematuhan Anda dengan baki kewajipan Anda di bawah Perjanjian ini, Anda secara khusus mewakili dan menjamin kepada BM bahawa Anda bersetuju untuk mematuhi kewajipan berikut yang dikenakan menurut Perkara 4 ini. Anda mengakui bahawa BM secara khusus bergantung pada representasi dan waranti Anda dalam hal ini dan, dengan menggunakan Laman ini oleh Anda, termasuk, tanpa had, penyerahan sebarang bahan, mengulas atau sebaliknya berinteraksi dengan Laman ini, Anda bersetuju untuk menanggung rugi BM dan Pihak Yang Ditanggung Rugi terhadap semua tuntutan, liabiliti, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada bayaran peguam yang munasabah, yang mungkin didakwa oleh pihak ketiga terhadap atau dinilai terhadap Pihak Yang Ditanggung Rugi atau mana-mana daripada mereka berdasarkan ketidakpatuhan Anda dan aktiviti Anda di Tapak. Selanjutnya, anda bersetuju bahawa kegagalan Anda untuk mematuhi sepenuhnya dan tepat pada masanya kewajipan ini merupakan alasan yang mencukupi untuk penggantungan serta-merta atau penamatan hak anda untuk menggunakan Laman ini, secara keseluruhan atau sebahagiannya, mengikut budi bicara mutlak BM.

nak rock senarai lagu reputasi buruk

4.1 Penggunaan Terhad kepada Penggunaan Peribadi Bukan Komersial: Anda bersetuju dan mengakui bahawa tontonan Anda terhadap Laman ini, akses kepada yang sama, dan penggunaan perkhidmatan yang terkandung di dalamnya adalah untuk kegunaan peribadi Anda, bukan komersial sahaja ('Tujuan Dibenarkan'). Anda boleh menggunakan Laman ini hanya untuk Tujuan yang Dibenarkan. Sebagai contoh, Anda tidak boleh (dan tidak boleh bekerjasama dengan mana-mana pihak lain untuk) (i) merangka tapak ini tanpa kebenaran bertulis nyata terlebih dahulu daripada wakil sah BM; (ii) mencipta Tapak atau logo yang sama mengelirukan dengan yang disediakan oleh dan/atau dimiliki BM; atau (iii) sebaliknya menggunakan Laman ini atau kandungan dan perkhidmatannya untuk tujuan atau faedah komersial. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan BM dalam menyebabkan sebarang penggunaan Tapak ini atau harta intelek yang berkaitan tanpa kebenaran BM dihentikan serta-merta. Bahan, fail dan kandungan pada dan diakses melalui Laman ini mengandungi kandungan dan bahan berhak cipta dan Anda secara khusus bersetuju bahawa Anda tidak akan membuat pengeluaran semula, penerbitan, pengedaran, pengubahsuaian, tujuan semula, penyesuaian atau penggunaan lain mana-mana kandungan atau bahan di Laman ini , secara keseluruhan atau sebahagiannya, atau sebaliknya mengeksploitasi yang sama untuk jualan atau faedah komersial lain walau sekali pun, tanpa kebenaran bertulis BM terlebih dahulu, yang Anda bersetuju boleh ditahan secara keseluruhan atau sebahagian atau dikondisikan secara keseluruhan atau sebahagian mengikut budi bicara mutlak BM yang tidak terikat. . Anda juga tidak boleh mengambil sebarang tindakan berkenaan dengan kandungan dan bahan sedemikian yang boleh mendedahkan BM kepada liabiliti jenayah atau liabiliti sivil kepada pihak ketiga.

4.2 Keselamatan: Anda dilarang menggunakan mana-mana perkhidmatan atau kemudahan yang disediakan berkaitan dengan Tapak ini untuk menjejaskan keselamatan atau ciri atau fungsi Tapak lain atau untuk menyebabkan kerosakan atau melanggar hak undang-undang Pengguna Tapak lain. Anda bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur dan perlindungan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan khusus Anda untuk melindungi daripada sebarang data atau kehilangan lain pada komputer Anda sendiri atau peranti lain yang Anda gunakan untuk mengakses Laman ini. BM tidak memikul sebarang tanggungjawab atau risiko untuk penggunaan Internet Anda atau peranti pilihan Anda untuk berbuat demikian. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua peralatan yang digunakan untuk mengakses dan menggunakan Laman ini, serta untuk melindunginya daripada virus, cecacing, kuda Trojan, perisian hasad dan perisian lain atau kod lain yang mungkin mencemari atau yang boleh menyebabkan kerosakan pada perkakasan atau peralatan lain Anda. digunakan untuk mengakses Tapak atau data anda. Setakat yang muat turun atau penstriman atau media terbenam disediakan di Tapak, Anda dengan ini bersetuju bahawa Anda menggunakan dan/atau mengakses kandungan apa-apa jenis, apa jua sumbernya, daripada Laman ini dilakukan pada pilihan raya Anda sendiri dan atas kehendak Anda sendiri. risiko, yang dengan ini Anda anggap secara khusus. Untuk maklumat lanjut mengenai subjek ini, penafian waranti BM diterangkan dengan lebih lanjut di bawah dalam Perkara 9.

4.3 Kandungan dan Maklumat yang Dibekalkan Pengguna: Sebarang berita atau ulasan kepada ulasan CD/DVD ('secara kolektif 'USC') yang dikemukakan oleh Anda adalah secara sukarela sepenuhnya dan tanpa kelayakan untuk sebarang bentuk pampasan atau atribusi. Untuk menyerahkan berita untuk pertimbangan BM, sila e-mel kepada kami dengan cara yang diterangkan dalam halaman 'Hantar Berita' dan, untuk meminta kredit untuk mana-mana berita yang diterima, Anda mesti memberikan maklumat yang dinyatakan dalam halaman 'Hantar Berita'. Untuk memberikan ulasan tentang ulasan CD atau DVD, Anda perlu log masuk ke akaun Facebook® yang aktif. Anda bersetuju bahawa BM tidak berkewajipan untuk menerima, menyiarkan, memaparkan, mengekalkan atau menggunakan mana-mana USC yang Anda serahkan, mengikut mana yang berkenaan, dan BM berhak untuk mengedit, menolak atau kemudiannya mengalih keluar, menyekat atau menyembunyikan UMC tersebut pada bila-bila masa dalam budi bicaranya sendiri. Anda bersetuju bahawa, pada tahap sepenuhnya undang-undang yang terpakai, dan kecuali yang mungkin dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang, BM tidak mempunyai kewajipan kerahsiaan atau kewajipan fidusiari kepada Anda, secara nyata atau tersirat, berkaitan USC Anda. Anda mewakili dan bersetuju bahawa, dengan menggunakan, menghantar berita atau menghantar komen ke Tapak ini, Anda secara muktamad akan dianggap mewakili dan mengisytiharkan, di bawah penalti sumpah bohong bahawa: Anda berumur lebih daripada 13 tahun, atau jika anda seorang pemastautin California umur 13 hingga 15 tahun, bahawa Anda telah mengikut serta dengan betul untuk pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi Anda menurut Akta Privasi Pengguna California; dan bahawa sebarang maklumat pengenalan yang diberikan oleh Anda, sama ada untuk tujuan penyerahan atau sebaliknya, adalah benar dan tepat. Dengan menyerahkan mana-mana USC, Anda juga menyatakan bahawa: Anda memiliki atau sebaliknya mengawal semua hak proprietari yang diperlukan untuk menyerahkannya; Anda tidak melanggar mana-mana harta intelek atau hak proprietari lain pihak ketiga; tiada ulasan pada ulasan CD atau DVD, mahupun siaran berita semestinya mencerminkan pandangan BM dan bahawa, dengan membenarkan Anda memaparkan ulasan atau menggunakan berita yang Anda serahkan, BM tidak dengan itu mengendors, menerima pakai atau menjamin ketepatan, sebarang penyerahan sedemikian. atau komen. Anda memahami bahawa, apabila Anda menyiarkan ulasan pada semakan CD/DVD, maklumat sedemikian, serta nama skrin Facebook® anda dan/atau foto profil yang berkaitan, mungkin boleh dilihat secara terbuka di Tapak dan akan dianggap telah diserahkan oleh Anda dengan persetujuan. Begitu juga, sekiranya BM memberikan permintaan kredit Anda berkaitan dengan penyerahan berita, sebarang maklumat peribadi sedemikian boleh didedahkan di Tapak untuk tontonan umum berdasarkan persetujuan Anda.

4.4 Lesen Kandungan Yang Dibekalkan Pengguna: Tertakluk kepada hak Anda di bawah undang-undang yang terpakai, dengan menyerahkan berita untuk pertimbangan atau ulasan ke CD/DVD Ulasan apabila log masuk ke akaun Facebook® yang aktif, Anda akan dianggap telah membenarkan dan memberikan BM royalti -bebas, kekal, di seluruh dunia, hak bukan eksklusif dan lesen untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah, mencipta karya terbitan daripada, mengedar, melaksanakan, memaparkan dan mensublesenkan semua kandungan, teguran, cadangan, idea, ulasan , grafik, fail, imej atau maklumat lain yang disampaikan kepada BM oleh Anda melalui e-mel atau melalui Tapak ini (bersama-sama, 'USC'), dan untuk menggabungkan mana-mana USC dalam karya lain dalam sebarang bentuk, media atau teknologi yang kini dikenali atau dibangunkan kemudian. . Selanjutnya bahawa lesen tersebut tidak boleh ditarik balik, kecuali setakat yang dikehendaki oleh undang-undang berkenaan dengan maklumat peribadi Anda. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, BM tidak akan dikehendaki untuk menganggap mana-mana USC sebagai sulit, dan boleh menggunakan mana-mana USC dalam perniagaannya (termasuk tanpa had, untuk produk atau pengiklanan) tanpa menanggung sebarang liabiliti untuk royalti, pampasan atau mana-mana yang lain. balasan atau kredit dalam apa jua bentuk. Anda bersetuju bahawa Anda tidak berhak mendapat sebarang notis dalam hal ini dan bahawa, dengan menyumbang USC tersebut, Anda mengetepikan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, hak untuk membuat sebarang tuntutan terhadap BM berkaitan dengan USC tersebut, termasuk, tanpa had. , persaingan tidak adil atau pelanggaran kontrak tersirat. Anda dengan ini menanggung risiko bahawa pihak ketiga atau Pengguna Tapak lain mungkin merujuk atau membalas komen yang anda sumbangkan atau sebaliknya cuba berkomunikasi dengan Anda atau tentang Anda berdasarkan mana-mana Maklumat Pengenalpastian yang telah anda berikan secara sukarela. Anda juga membenarkan mana-mana pengguna Tapak untuk mengakses, memaparkan, melihat, menyimpan, mengedar, melaksanakan, mengeluarkan semula dan menyediakan karya terbitan USC sedemikian yang telah Anda serahkan, letak, siarkan atau telah dibenarkan untuk disiarkan di Tapak.

4.5 Mengelakkan Kandungan Fitnah, Melanggar atau lain-lain Kandungan Tidak Boleh Diterima: Anda tidak boleh cuba menyerahkan apa-apa atau menyiarkan sebarang komen yang: melanggar mana-mana harta intelek, hak proprietari atau hak undang-undang lain bagi mana-mana entiti atau orang, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, melanggar hak cipta atau tanda dagangan sesiapa atau hak publisiti atau rahsia dagangan, kebebasan bersuara dan hak bersuara yang lain; mengiklankan sebarang usaha komersil (cth., menawarkan produk atau perkhidmatan untuk jualan) atau sebaliknya terlibat dalam sebarang aktiviti komersial (cth., menjalankan cabutan bertuah atau peraduan, mempamerkan sepanduk penajaan dan/atau permintaan); tidak berkaitan secara langsung dengan subjek Laman ini; membentuk atau menyokong aktiviti yang menyalahi undang-undang atau membincangkan niat untuk melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang; boleh dianggap mengancam, menyinggung perasaan, menghasut, menyalahi undang-undang, kesat, lucah, fitnah, perkauman, homofobia, lucah atau profan; termasuk program yang mengandungi virus, cecacing dan/atau kuda Trojan atau mana-mana kod komputer, fail atau program berniat jahat lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan kefungsian mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau telekomunikasi; melanggar mana-mana dasar atau peraturan yang ditetapkan dari semasa ke semasa mengenai penggunaan Laman ini atau mana-mana rangkaian yang disambungkan ke Laman ini; mengandungi hiper-pautan ke tapak lain yang mengandungi kandungan yang termasuk dalam perihalan yang dinyatakan di atas; atau menyamar atau menyalahgambarkan sambungan Anda kepada mana-mana entiti atau orang lain atau sebaliknya memanipulasi pengepala atau pengecam untuk menyamarkan asal kandungan; atau yang boleh menimbulkan sebarang liabiliti sivil atau jenayah BM, prinsipal, pekerja, ejen dan/atau sekutunya di bawah undang-undang yang berkaitan.

Untuk melaporkan sebarang pelanggaran peruntukan ini, sila hantar e-mel kepadadengan butiran yang berkaitan. Pengguna memahami bahawa penggunaan BM terhadap mana-mana berita yang dihantar atau ulasan DVD atau CD Review oleh Anda tidak membentuk sebarang penerimaan BM terhadap pendapat, maklumat atau kandungan lain yang terkandung dalam penyerahan atau ulasan tersebut. BM tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara sebagaimana penceramah, penerbit atau pengedar yang sama dan Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi BM terhadap sebarang dan semua kos, perbelanjaan dan kerosakan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yuran guaman munasabah yang ditanggung oleh BM akibatnya sebarang tuntutan oleh satu atau lebih pihak ketiga berkenaan perkara yang sama, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tuntutan yang berkaitan dengan fitnah atau sebaliknya.

5. Kandungan Tidak Ditujukan kepada Kanak-kanak

aaron lewis joe biden

Tapak ini tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. BM tidak menganggap Tapak ini sesuai untuk kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, kanak-kanak tersebut bukanlah khalayak yang dimaksudkan untuk Tapak ini, dan BM tidak akan secara sedar atau sengaja mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun kecuali dengan kebenaran bertulis ibu bapa atau penjaga yang boleh disahkan. Jika Anda berumur di bawah 13 tahun dan tidak memberikan kebenaran bertulis yang boleh disahkan daripada ibu bapa atau penjaga, Anda tidak mempunyai kebenaran untuk menggunakan Laman ini dan mesti menghentikan penggunaan tersebut dengan serta-merta. Anda mewakili dan bersetuju bahawa, dengan menggunakan, menghantar berita atau menyiarkan komen ke Tapak ini, Anda akan dianggap secara muktamad mewakili dan mengisytiharkan, di bawah penalti sumpah bohong bahawa Anda berumur lebih daripada 13 tahun dan, jika penduduk California berumur 13 tahun hingga 15, sebaliknya telah mematuhi semua undang-undang yang diperlukan untuk Anda menggunakan Tapak dan untuk mengikut serta dalam pengumpulan maklumat peribadi Anda. Walau apa pun perkara yang dinyatakan di atas, perkara subjek Tapak ini dan bahan pihak ketiga yang terkandung di dalamnya kadangkala boleh dianggap sebagai kandungan Matang dan mungkin tidak menyenangkan atau menyinggung sesetengah individu yang berumur lebih daripada 13 tahun. Jika Anda adalah individu yang berumur lebih daripada 13, Anda bersetuju bahawa satu-satunya cara dan remedi anda adalah untuk menghentikan penggunaan Laman ini.

6. Penyingkiran dan Penamatan

Anda mengakui dan bersetuju bahawa penggunaan Tapak ini, akses Anda kepada mana-mana ciri yang ditawarkan di Tapak, dan sebarang komen atau penyerahan berita boleh disekat, disembunyikan, digantung, ditamatkan dan/atau dibatalkan, mengikut pilihan tunggal BM, sekiranya BM , pada pendapat tunggalnya, membuat kesimpulan bahawa Pengguna telah melanggar mana-mana kewajipannya yang dikenakan di bawah Perjanjian ini atau atas sebarang sebab lain atau tanpa sebab, mengikut budi bicara mutlak BM. Selanjutnya Anda bersetuju bahawa BM berhak untuk menamatkan akses Anda ke Laman ini jika Anda didapati melanggar hak cipta berulang.

7. Proses Undang-undang

BM berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk memberikan atau memajukan atau mendedahkan apa-apa maklumat yang telah Anda berikan, atau yang BM telah terima atau kumpulkan tentang Anda, kerana BM mungkin anggap perlu atau wajar sebagai tindak balas kepada proses atau permintaan undang-undang atau mengikut tertib untuk mematuhi mana-mana statut, peraturan, sepina atau aduan pihak ketiga, atau untuk menyiasat sebarang tuntutan harta intelek atau pelanggaran lain atau aktiviti yang menyalahi undang-undang. BM berhak untuk bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang atau perintah mahkamah atau sepina yang meminta atau mengarahkan BM untuk mendedahkan identiti sesiapa yang menyiarkan, menerbitkan atau sebaliknya menyediakan sebarang bahan yang dipercayai melanggar Perjanjian ini. Dengan menerima perjanjian ini Anda mengetepikan sebarang tuntutan dan memastikan BM tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan akibat daripada sebarang tindakan yang diambil oleh BM semasa atau akibat daripada pendedahan seperti yang diterangkan dalam Artikel ini.

8. Pelanggaran Hak Cipta dan Ejen DMCA

8.1 BM berhak untuk mengedit, melumpuhkan, menyembunyikan, menyekat atau mengalih keluar mana-mana USC yang disiarkan ke Tapak oleh Anda, mengikut budi bicara mutlaknya, di mana BM percaya dengan suci hati bahawa mana-mana USC yang disiarkan nampaknya melanggar hak cipta, tidak kira sama ada atau bukan pelanggaran sebenar akhirnya ditubuhkan. Akta Hak Cipta Milenium Digital 1998 ('DMCA') menyediakan jalan keluar untuk pemilik hak cipta yang percaya bahawa bahan yang dipaparkan di Internet melanggar hak mereka di bawah undang-undang hak cipta A.S. BM akan menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya sebagai tindak balas kepada Notis Penghapusan DMCA yang sah dan, dalam kes yang sesuai, akan menyekat akses kepada atau mengalih keluar kandungan yang didakwa melanggar hak cipta, menamatkan akses bagi pelanggar hak cipta yang berulang dan sebaliknya mengambil langkah sewajarnya yang diperlukan oleh DMCA . Jika pembekal kandungan yang disekat atau dialih keluar percaya dengan niat baik bahawa Notis Penghapusan DMCA telah difailkan secara salah, DMCA membenarkan notis balas dihantar kepada BM dan BM akan mengambil tindakan yang sewajarnya, seperti yang dikehendaki oleh DMCA sekiranya berlaku sedemikian. . Notis dan notis balas yang dihantar mesti mematuhi keperluan berkanun semasa yang dikenakan oleh DMCA. Semua Notis DMCA dan Notis balas hendaklah dihantar kepada ejen hak cipta berdaftar BM di alamat berikut mengikut cara yang dikehendaki oleh DMCA:

Ejen Hak Cipta c/o Hollander and Company LLC
5 Penn Plaza - Tingkat 19
New York, NY 10001
Nombor Telefon: 212-576-1061
Nombor Faksimili: 212-576-1078
e-mel:

8.2 Pelanggaran Harta Intelek Lain: Sebarang aduan mengenai bentuk pelanggaran harta intelek selain daripada pelanggaran hak cipta, seperti, sebagai contoh, pelanggaran tanda dagangan, hendaklah dihantar kepada.

anak perempuan kitaens coklat muda

8.3 Untuk melaporkan sebarang komen kesat, lucah, fitnah, perkauman, homofobia atau mengugut, atau apa-apa yang mungkin melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai, sila hantar e-mel kepadadengan butiran yang berkaitan.

9. Ganti Rugi, Had Liabiliti dan Penafian

9.1 Sebagai tambahan kepada indemniti khusus yang dinyatakan di atas dalam Perjanjian ini, Anda seterusnya bersetuju untuk menanggung rugi BM, dan mana-mana Pihak Tertanggung yang masih berkenaan yang ditakrifkan di atas dan memastikan mereka tidak berbahaya daripada sebarang pelanggaran Perjanjian ini oleh Anda, termasuk sebarang penggunaan atau penyerahan kandungan selain daripada seperti yang dibenarkan secara nyata dalam Perjanjian ini. Anda bersetuju bahawa Pihak Yang Ditanggung Rugi tidak akan mempunyai liabiliti berkaitan dengan apa-apa pelanggaran atau penggunaan tanpa kebenaran sedemikian, dan Anda bersetuju untuk menanggung rugi mana-mana dan semua kerugian, kerosakan, penghakiman, anugerah, kos, perbelanjaan, dan yuran peguam bagi Pihak Yang Ditanggung Rugi dalam sambungan dengannya atau timbul yang dibawa oleh pihak ketiga pihak berkuasa kerajaan yang timbul daripada penggunaan Anda terhadap maklumat yang diakses daripada Laman ini.

9.2 Di samping itu, kepada indemniti di atas, penggunaan Tapak ini oleh Anda akan dianggap sebagai pengakuan Anda bahawa dalam mana-mana keadaan tertentu, ganti rugi kewangan mungkin bukan remedi yang memuaskan dan, sewajarnya, dengan menggunakan Tapak ini, Anda bersetuju bahawa BM atau mana-mana Pihak yang Ditanggung Rugi lain berhak mendapat pelepasan injunksi sementara, awal dan kekal untuk menghalang daripada mana-mana dan semua tuntutan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak proprietari lain, termasuk, tanpa had, pelanggaran tanda dagangan berdaftar Kami.

9.3 HAD KE ATAS LIABILITI : BM, PENGGANTI DAN/ATAU TUGASNYA, PEGAWAI, PENGURUS, PENGARAH DAN AHLI MEREKA, PEKERJA, EJEN, PELESEN, PEMEGANG LESEN, HOS WEB DAN/ATAU PENYEDIA PERKHIDMATAN MEREKA, BUKAN SESIAPA SAHAJA KEROSAKAN SAMPINGAN, LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, PUNITIF, SEBENAR, AKIBAT, ISTIMEWA, TELADAN ATAU LAIN-LAIN, TERMASUK KEHILANGAN PENDAPATAN ATAU PENDAPATAN, KESAKITAN DAN PENDERITAAN, KEGURUAN EMOSI ATAU KEROSAKAN YANG SERUPA, WALAUPUN TIDAK DIBERI DAMAI OLEH ORANG LAMA. KECUALI SEBAIKNYA DIKEHENDAKI OLEH UNDANG-UNDANG, TANGGUNGJAWAB KOLEKTIF BM, PENGGANTI DAN/ATAU TUGASNYA, PEGAWAI, PENGURUS, PENGARAH DAN AHLI, PEKERJA, EJEN, PELESEN, PEMBERI LESEN, PEGAWAI, PENGURUS, PEKERJA, EJEN, PELESEN, PEMBERI LESEN DAN/PENJAGA MEREKA AKAN AKAN AKAN MANA-MANA ​​KONTRAKTOR LAIN, KEPADA MANA-MANA ​​PIHAK (TANPA KIRA BENTUK TINDAKAN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT, ATAU LAIN-LAIN) MELEBIHI 0.

9.4 PENAFIAN: PENGGUNAAN LAMAN INI ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. KANDUNGAN DAN CIRI-CIRI SERTA PAUTAN DISEDIAKAN 'SEBAGAIMANA ADANYA' DAN TANPA SEBARANG JENIS JAMINAN, SAMA ADA TERNYATA ATAU TERSIRAT. BM MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERMASUK MANA-MANA ​​WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TAJUK ATAU TANPA PELANGGARAN. BM TIDAK MENJAMIN BAHAWA CIRI-CIRI, KANDUNGAN ATAU PAUTAN YANG TERKANDUNG DALAM LAMAN INI AKAN TANPA GANGGUAN ATAU TANPA RALAT, BAHAWA KECACATAN AKAN DIPERBAIKI ATAU BAHAWA LAMAN INI ATAU SERVER YANG MENYEDIAKANNYA ADALAH BEBAS VIRUS LAIN. BM TIDAK MENJAMIN ATAU MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN MENGENAI PENGGUNAAN, ATAU HASIL PENGGUNAAN, KANDUNGAN DARI SEGI KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, ATAU LAIN-LAIN. KANDUNGAN MUNGKIN TERMASUK KETIDAKTEPATAN TEKNIKAL ATAU KESILAPAN TIPOGRAFI, DAN BM. BOLEH MEMBUAT PERUBAHAN ATAU PENAMBAHBAIKAN TAPAK PADA BILA-BILA MASA. ANDA, DAN BUKAN BM, MENANGGUNG KESELURUHAN KOS SEMUA PENYELIDIKAN, PEMBAIKAN ATAU PEMBETULAN YANG DIPERLUKAN KEPADA PERALATAN DAN/ATAU PERALATAN ANDA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGAKSES LAMAN INI JIKA BERLAKU SEBARANG KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN INI ATAU KANDUNGANNYA. BM TIDAK MEMBUAT JAMINAN BAHAWA PENGGUNAAN KANDUNGAN ANDA TIDAK AKAN MELANGGAR HAK ORANG LAIN DAN TIADA LIABILITI ATAU TANGGUNGJAWAB ATAS KESILAPAN ATAU PENINGKATAN DALAM KANDUNGAN TERSEBUT.

10. Tanda Dagangan dan Hak Cipta Tapak

'Blabbermouth.net' ialah tanda dagangan berdaftar Blabber LLC dan logo Blabbermouth.net ialah tanda dagangan berdaftar Blabber LLC. Kecuali untuk harta intelek atau hak proprietari lain pihak ketiga, BM menuntut semua hak, hak milik dan kepentingan dalam Tapak dan harta inteleknya yang diperbadankan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, teks, artikel, imej, grafik, ilustrasi, reka bentuk, ikon, logo, gambar, video dan fail audio yang merupakan sebahagian daripada Tapak (secara kolektif, 'Kandungan') yang dilindungi oleh hak cipta dan dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh Blabber LLC. Kecuali seperti yang dinyatakan di atas mengenai harta intelek atau hak proprietari lain pihak ketiga, BM dengan ini menyimpan semua harta intelek, proprietari dan hak-hak lain dalam apa jua bentuk dalam dan kepada Tapak dan kandungannya serta perkhidmatan yang disediakan.

11. Dasar Privasi

Penggunaan Tapak ini oleh anda juga tertakluk kepada Dasar Privasi Tapak, yang dengan ini digabungkan di sini sebagai rujukan.

12. Pilihan Undang-undang, Bidang Kuasa dan Pelbagai

12.1 Pilihan Undang-undang: Tapak ini dikendalikan dan diselenggara daripada pelayan yang terletak di Amerika Syarikat. Setakat undang-undang sepenuhnya, Anda bersetuju bahawa Perjanjian ini dan hubungan kontrak yang diwujudkan dengan itu antara BM dan Anda akan dikawal secara eksklusif oleh undang-undang Negeri New York, walaupun dan tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undang dan mana-mana peruntukan undang-undang lain. prinsip pilihan atau percanggahan undang-undang atau mana-mana undang-undang berbeza atau bertentangan yang terpakai dalam bidang kuasa atau wilayah tempat Anda mengakses Laman Web ini.

12.2 Bidang kuasa: Sekiranya BM memulakan tindakan undang-undang atau prosiding terhadap Anda berkaitan dengan sebarang pertikaian antara atau melibatkan Anda dan BM (secara keseluruhan atau sebahagian) yang timbul daripada Perjanjian ini, penggunaan dan akses Anda terhadap Tapak ini, USC yang disiarkan ke Tapak oleh Anda, pertikaian yang melibatkan tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga berdasarkan penggunaan Tapak oleh Anda, atau sebaliknya yang timbul daripada hal perkaranya, Anda secara tidak boleh ditarik balik bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa peribadi di mahkamah persekutuan atau negeri bidang kuasa kompeten pilihan BM yang terletak di Borough of Manhattan, County, City and State of New York. Selanjutnya, sekiranya Anda memilih untuk memulakan tindakan undang-undang atau prosiding terhadap BM atas mana-mana alasan yang disebutkan di atas atau alasan lain, Anda secara tidak boleh membatalkannya bersetuju untuk memulakan dan mengadili perkara yang sama di mahkamah persekutuan atau negeri yang mempunyai bidang kuasa kompeten yang terletak di Borough of Manhattan, Daerah, Bandar dan Negeri New York. Tempat eksklusif untuk sebarang tindakan undang-undang atau prosiding yang dinyatakan di atas adalah dengan ini dipersetujui untuk berada di mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten di Borough of Manhattan, City dan State of New York dan bahawa, dalam sebarang tindakan undang-undang sedemikian ) atau prosiding, kedua-dua pihak dengan ini mengetepikan hak untuk perbicaraan juri antara satu sama lain.

chris jericho fozzy

12.3 Kebolehpisahan: Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu akan dianggap boleh diasingkan dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang tinggal.

12.4 Tiada Penepian. Tiada kelewatan atau kegagalan BM untuk menguatkuasakan mana-mana haknya di bawah Perjanjian ini atau sebarang terma dan syarat lain yang terdapat di tempat lain di Laman ini akan beroperasi sebagai penepian daripadanya.

12.5 Keseluruhan Perjanjian: Kecuali diperuntukkan sebaliknya oleh undang-undang, Perjanjian ini membentuk keseluruhan perjanjian antara BM dan Anda yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga dan melainkan dikemas kini dengan pemberitahuan, seperti yang dinyatakan di atas.

Kategori Popular: Lain-Lain , Berita , Ulasan , Ciri-Ciri ,

Mengenai Kami

Kami Tertumpu Pada Berita Terakhir Havi-Meetal Dan Hard Rock, Ulasan Dan Muzik Yang Menunjukkan Tarikh Lawatan Dan Tarikh Pelepasan.